اعضای کمیته اجرایی

صفحه اصلی > اعضای کمیته اجرایی

 

رديف

 

نام ونام خانوادگي

 

مرتبه

 

رشته تحصيلي

 

دانشگاه

 

شغل/ سمت

 

تلفن

 

ایمیل

 

۱

دكتر سلطانعلي مير

مربي

انقلاب اسلامی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

سرپرست واحد زاهدان

 

 

 

2

دكتر احمد مهربان

استادیار

کشاورزی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

معاون پژوهش و فناوری واحد زاهدان

 

 

 

3

دكتر علي پايان

استاديار

رياضي كاربردي

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مدير پژوهش واحد زاهدان

 

 

 

4

محمد رضا زاهد شيخي

مريي

روانشناسی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

معاون فرهنگي دانشجويي واحد

 

 

 

5

حمیدرضا محمدی

مريي

حسابداري

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

معاون اداري و مالي واحد

 

 

 

6

بهروز رومیانی

استادیار

ادبیات فارسی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مسئول همایش ها

 

 

 

7

اقاي يوسفي

مربي

حسابداري

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مدير اداري واحد

 

 

 

8

خانم گلوي

-

حسابداري

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مدير مالي واحد

 

 

 

9

خانم موسوی

-

مدیریت

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 

 

 

10

پرويز تجلي

-

-

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مسئول انتشارات واحد

 

 

 

11

مهدي دولتي

مربي

الهیات و معاوف اسلامی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مدير گروه دروس عمومي و معارف اسلامي

 

 

 

12

دكتر احمد علی خسروي

استاديار

انقلاب اسلامی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

عضو هيات علمي واحد

 

 

 

13

دکتر پرویز میر لطفی

-

معارف اسلامی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

عضو هيات علمي واحد

 

 

 

14

ابوالفضل هاشمی

-

 

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مدیر روابط عمومی